Varhaiskuntoutuksen

Tukisäätiö

 

 

 

 

Toiminta

Klinikkapalvelut

 

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä kognitiivisesta terapiasta

Kenelle kognitiivinen terapia soveltuu ?

KT soveltuu ensihoidoksi kaikille, jotka kärsivät  toiminnallisista somaattisista tai tunne-elämän oireista, kuten ahdistuneisuus- ja pelkotiloista, paniikkihäiriöstä, syömishäiriöistä, aineriippuvuuksista tai parisuhteen tai seksuaalielämän ongelmista. Terapiamuoto soveltuu kaikille, jotka haluavat poistaa  sellaisia sisäisiä esteitä, jotka rajoittavat elämästä nauttimista ja omiin tavoitteisiin pääsemistä. Terapia auttaa löytämään uusia vaihtoehtoja ja ulostulokohtia umpikujaisesta elämäntilanteesta tai samanlaisena toistuvista noidankehistä.

Kenelle terapiamuoto ei sovi?

Ehdottomia poissulkevia tekijöitä ei tunneta, mutta terapian hyöty jää vähäisemmäksi jos oma elämäntilanne ei salli irrottamaan aikaa terapiatyöhön ja siihen liittyviin välitehtäviin. Vaikea-asteisista oireista kärsivä tarvitsee psykoterapian rinnalle myös lääkehoitojakson. Akuutissa elämänkriisissä oleva hyötyy  parhaiten KT:sta pahimman vaiheen mentyä ohitse.

Miten terapiaan voi hakeutua?

Neuvottelutapaamiseen voi varata ajan suoraan terapeutilta tai hakeutua terveydenhoidon yksikön lähetteellä.

Paljonko aikaa terapia vaatii?

Yhteen terapiaistuntoon varataan 45 minuuttia. Aluksi sovitaan yleensä 4-5 työskentelykerran tutkimus- ja jäsentelyjakso, jonka aikana määritellään ne ongelmat tai oireet joihin työskentely kohdistuu. Terapiaan liittyy välitehtäviä, kuten lukemistoja, itsearviointikaavakkeita, havainnointi- ja kirjaamistehtäviä tai uuden toimintatavan kokeilemista terapiatuntien väliaikoina. Välitehtävät vievät yleensä 1/2-2 tuntiin viikossa.

Miten kognitiivinen terapia eroaa muista hoitomuodoista?

KT rakentuu asiakkaan/potilaan ja terapeutin tasaveroiseen yhteistyöhön, jossa terapeutti tiivistää ja kuvaa ongelmanratkaisun kannalta olennaiset löydökset palautteeksi ja tukee asiakkaan omaehtoista työskentelyä ja harjoittelua. Terapia on yleensä ajallisesti rajattu hoitosarja, joka tähtää yhdessä muotoiltuihin tavoitteisiin. Työskentelyn painopiste on nykyelämän huolenaiheiden ja toimintamallien tarkastelussa ja omaa elämänhistoriaa tutkitaan siinä määrin kuin se on tarpeellista mallien muuttamisessa. Terapia tukee itsehoitoa ja auttaa kehittämään sellaisia hallinta- ja säätelykeinoja, joiden avulla pystyy paremmin kohtaamaan elämän mukanaan tuomia haasteita ja paineita myös tulevaisuudessa.

Miten työskentely etenee?

Työskentely onnistuu parhaiten turvallisessa yhteistyösuhteessa. Terapeutti eläytyy asiakkaan elämäntilanteeseen ja kunnioittaa hänen elämänarvojaan. Liikkeelle lähdetään aina ajankohtaisesta huolenaiheista ja oireista jotka ovat alkaneet häiritä kohtuuttomasti. Ensikäynnille voi ottaa mukaan luettelon oireista ja ongelmista sekä keinoista joilla niitä on pyrkinyt korjaamaan. Jo ensikäynnillä terapeutti ehdottaa välitehtävää, joka voi olla tutkimuslomakkeen täyttäminen, lukemisto tai oireen vaihtelun havainnointi. Yleensä neljännelle tapaamiselle terapeutti kokoaa palautteen proosamuotoisen kirjeen tai diagrammamuotoisen piirroskuvan muotoon. Ongelman kulun tarkka kuvaaminen nopeuttaa uusien ulostulojen löytämistä. Joskus tämä on riittävä toimenpide, jonka tulokset näkyvät seuraavien kuukausien aikana. Jos työskentelyä jatketaan ensitunneilla rakennettu jäsentely toimii yhteisenä karttana ja pohdiskelun apuvälineenä.

Mitä terapia maksaa?

Terapeutin koulutuksesta ja vakuutusjärjestelyistä riippuen terapian hinta vaihtelee noin 45 - 65 euroa hoitokerralta. Kognitiivinen terapia on ajallisesti rajattu hoitosarja (usein  4-16 hoitokertaa). Näin ollen kustannukset jäävät pienemmiksi kuin monissa perinteisissä psykoterapioissa.

Terapeutille asetettavat vaatimukset

Terapeutilta edellytetään terveydenhoidon ammattitutkinnon lisäksi riittävä erikoistumiskoulutus, joka kestää 3-6 vuoteen. Terapeutit toimivat omaan ammattiinsa liittyvien eettisten säännösten mukaan.

Miten terapeuttiin saa yhteyden?

Koulutettuja terapeutteja voi kysyä ammattijärjestöistä (Suomen Psykologiliitto, Suomen Psykiatriyhdistys), kouluttajajärjestöistä (Kognitiivisen psykoterapian yhdistys, Integrum-instituutti. kognitiivis-analyyttinen terapiayhdistys) tai Poliklinikka Integrumin päivystysnumerosta (02) 2516596/toimistosihteeri Kirsi Salopää.

Copyright 2000 Sinikka Haakana, Juhani Laakso, Maija-Liisa Poikonen

 

 

 

Takaisin alkuun