Hallen Hävittäjäsivu


Sotilasilmailun Lyhenteitä

Tälle sivulle on koottu joitakin lyhenteitä, joihin törmää aina silloin tällöin englanninkielisiä sotilasilmailusivuja tutkiessaan.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lyhenne Merkitys Vapaa käännös
AAA anti aircraft artillery ilmatorjuntatykistö
AAM air-to-air missile ilmataisteluohjus
ACM air combat maneuvering ilmataisteluliikehdintä
AESA active electronically scanned array radar aktiivinen elektronisesti ohjattu matriisitutka (elektroninen keilanmuodostus)
AEW airborne early warning lentävä ensivaroitusjärjestelmä (tutkakone)
AEW&C airborne early warning & control lentävä ensivaroitus- ja johtojärjestelmä
AF air force ilmavoimat
AFB air force base lentotukikohta
AGM air-to-ground missile ilmasta maahan laukaistava ohjus
ALARM air-launched anti radiation missile ilmasta laukaistava säteilylähteeseen hakeutuva ohjus
ALCM air-launched cruise missile ilmasta laukaistava risteilyohjus
AMRAAM advanced medium-range air-to-air missile kehittynyt keskimatkan ilmataisteluohjus
AOA angle of attack kohtauskulma (alphakulma)
AP armour piercing panssaria läpäisevä
APU auxiliary power unit ulkoinen voimanlähde
ARH active radar homing aktiivinen tutkahakuinen
ARM anti-radiation missile säteilylähteeseen hakeutuva
ASM air-to-surface missile ilmasta pintaan laukaistava ohjus
ASPJ airborne self-protection jammer ilma-aluksen omasuojahäirintälaite
ASRAAM advanced short-range air-to-air missile kehittynyt lyhyen matkan ilmataisteluohjus
ASTOVL advanced short take-off/vertical landing kehittynyt lyhyen nousukiidon omaava / pystysuoraan laskeutuva 
ATF advanced tactical fighter kehittynyt taktinen hävittäjä
ASW anti-submarine warfare sukellusveneentorjunta (SUTO)
ATM anti-tank missile panssarintorjuntaohjus
AWACS airborne warning and control system lentävä varoitus- ja johtojärjestelmä
BARCAP barrier combat air patrol linjan muodostava ilmataistelupartio
BDA bomb damage assessment pommitustuhojen arviointi
BVR beyond visual range näköetäisyyden ulkopuolella
CAG carrier air group tukialuksen lennosto
CAG commander, air group tukialuksen lennoston komentaja
CAP combat air patrol ilmataistelupartio
CAS close air support lähi-ilmatuki
CAW carrier air wing tukialuslaivue
CCIP continuously computed impact point jatkuvasti laskettu osumapiste
CG center of gravity painopiste
CO commanding officer komentava upseeri
CSAR combat search and rescue etsintä ja pelastus taistelussa
DACT dissimilar air combat training ilmataisteluharjoitus erilaista konetyyppiä vastaan
ECCM electronic counter-countermeasures elektroniset vasta-vastatoimet
ECM electronic countermeasures elektroniset vastatoimet
ECR electronic combat and reconnaissance elektroninen sodankäynti ja tiedustelu
EFIS electronic flight information system elektroninen lentotietojärjestelmä
EID electronic identification elektroninen tunnistus
ELINT electronic intelligence elektroninen tiedustelu
EMP electromagnetic pulse elektromagneettinen pulssi
EW electronic warfare elektroninen sodankäynti
FAC forward air controller lentävä ilmatulenjohtaja (vrt. tykistön tulenjohtaja)
FBW fly by wire tietokoneavusteinen ohjaus
FLIR forward-looking infrared eteenpäin suunnattu lämpökamera
FLR flare soihtu
FLT flight lento
FOD foreign object damage vieraan esineen aiheuttama vaurio
FSW forward swept wings eteenpäin viistot siivet
G acceleration in gravity units kiihtyvyys maan vetovoiman yksikkönä (1 G = 9,82 m/s2)
GBL gun-bore line aseen piipun suunta, tähtäyslinja
GCA ground controlled approach maasta ohjattu lähestyminen
GCI ground controlled intercept maasta ohjattu kohtaaminen (ilmataisteluun)
GLS glide slope liukupolku (laskeutumisessa)
GPS global positioning system satelliittinavigointijärjestelmä
HARM high-speed anti-radiation missile nopea säteilylähteeseen hakeutuva ohjus
HE high explosive räjähdysaine (räjähtävä ammus)
HEAT high explosive anti tank räjähtävä panssarintorjunta(-ammus)
Helo helicopter helikopteri (HEKO)
HOTAS hands on throttle and stick kädet samanaikaisesti tehonsäädöllä ja ohjaussauvalla
HUD head-up display heijastusnäyttö, jonka läpi lentäjä katsoo
IFF identification friend-or-foe omakonetunnistus
IFR instrument flight rules mittarilento-olosuhteet
INS inertial navigation system inertiasuunnistusjärjestelmä
IR infrared infrapuna (lämpösäteily)
IRCM infrared countermeasures infrapunavastatoimet
IRH infrared homing lämpöhakuinen
IRST infrared search and track lämpöetsintä ja -jäljitys
JATO jet-assisted take-off suihkumoottoriavusteinen nousu
JSTARS joint surveillance target attack radar system yhdistetty valvonta- ja maalinetsintätutkajärjestelmä (lentävä maavalvontatutka)
KIAS knots indicated airspeed mittarinopeus
KTAS knots true airspeed todellinen ilmanopeus
LANTIRN low-altitude navigation and targeting infrared for night matalalentoon tarkoitettu navigointi- ja tähtäinlaite yökäyttöön
LCA light combat aircraft kevyt taistelukone
LERX leading edge root extension siiven juuren etureunan jatke "kainalolevy"
LGB laser guided bomb laserohjautuva pommi
LOS line of sight näkölinja
M Mach äänen nopeuteen perustuva nopeusasteikko
MG machine gun konekivääri
MRT multi radar tracking monitutkajärjestelmä
NAS naval air station laivaston lentotukikohta
NOTAR no tail rotor pyrstöroottoriton (helikopteri)
NVG night vision goggles pimeänäkölasit (valonvahvistin)
PGM precision guided munitions täsmäase
RAM radar absorbing material tutkasäteitä imevä materiaali
RCS radar cross-section tutkapinta-ala
RIO radar intercept officer tutkaupseeri (lentokoneessa, vastaava kuin WSO)
ROE rules of engagement hyökkäyssäännöt, tulenavaussäännöt
RTB return to base paluu tukikohtaan
RWR radar warning receiver tutkavaroituslaite
SAM surface to air missile ilmatorjuntaohjus
SAR search and rescue etsintä ja pelastus
SAR synthetic aperture radar synteettisen apertuurin tutka
SARH semi-active radar homing puoliaktiivinen tutkaohjautuva
SLAM standoff land attack missile kaukaa laukaistava ilmasta-maahan -ohjus
SLAR side looking airborne radar sivukulmatutka
STOL short take-off and landing lyhyt nousu- ja laskukiito
STOVL short take-off / vertical landing lyhyt nousukiito, pystysuora laskeutuminen
TACAN tactical air navigation taktinen ilmanavigointijärjestelmä (vastaava mutta parempi kuin VOR)
TAS true airspeed tosi-ilmanopeus
TCS television camera system televisiokamerajärjestelmä
TFR terrain following radar maanpintaa seuraava tutka
TIALD thermal imaging and laser designation lämpökuva ja lasermaalinosoitus
TOW tube-launched optically-tracked wire-guided missile putkesta laukaistava, optisesti seurattava, lankaohjattu ohjus
TR turn rate kääntymisnopeus
T/W thrust-to-weight ratio teho-paino -suhde
UAV unmanned air vehicle miehittämätön lentolaite
VC corner velocity kulmanopeus (nopeus jolla kone voi saavuttaa kaarrossa maksimi-G:n)
VFR visual flight rules näkyvyyslento-olosuhteet
VID visual identification näköaistiin perustuva tunnistus
VG variable geometry muuttuva geometria
VIFF vectoring in forward flight suihkusuuntaus eteenpäinlennossa
VOR VHF omnidirectional and radio range VHF suunta ja etäisyys (radiomajakoihin perustuva navigointijärjestelmä)
V/STOL vertical / short take-off and landing pystysuora nousu / lyhyt nousukiito ja laskeutuminen
VTOL vertical take-off and landing pystysuora nousu ja lasku
WIG wing in ground effect  siipi maavaikutuksen piirissä
WSO weapon systems officer asejärjestelmäupseeri (vastaava kuin RIO)
[Takaisin Sotilasilmailun Yleistietoon] [Takaisin Hallen Hävittäjäsivulle]